Všeobecné obchodné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Návštevník (ďalej len “Kupujúci” alebo “Užívateľ”) internetového projektu iProfil.sk (iProfil.sk) a lokálneho projektu #ipresov (www.ipresov.sk), ďalej len „SERVER“, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť iProfil.sk s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovensko, zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.123469/B, IČO: 51166305, DIČ: 2120617103 (Nie sme platcami DPH) (ďalej len „predávajúci“), svojou návštevou bezvýhradne súhlasí s nižšie uvedenými všeobecnými podmienkami. Zároveň prehlasuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Projekt iProfil.sk je verejný internetový server, poskytujúci fyzickým a právnickým osobám možnosť prezerať a objednať on-line služby, ktoré tento projekt svojim užívateľom ponúka, a to tvorbu online projektov, grafické služby a optimalizačné služby. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci podaním objednávky a platby potvrdzuje,

II. DEFINÍCIE, OBJEDNÁVKA, ZMLUVA

Predávajúcim je iProfil.sk s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovensko, zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.123469/B, IČO: 51166305, DIČ: 2120617103 (Nie sme platcami DPH).

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti), osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri), osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (sem patrí napr. Slobodné povolania ako advokácie a pod.), a osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. Predávajúci.

Objednávku je Kupujúci oprávnený zaslať Predávajúcemu skrze objednávkový systém eShopu. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby, alebo tovaru Predávajúcim na SERVER, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť tiež len v jazyku slovenskom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, resp. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy v slovenskom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zistiť, či pri spracovaní dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať.

III. PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ

Softvér sa nesmie ďalej predávať, ani akokoľvek šíriť bez vedomia a dohody s autorom. Softvérová licencia je platná na všetky stránky v rámci jednej domény jedného kupujúceho. Autor nenesie zodpovednosť ak softvér akokoľvek poškodí dáta, alebo spôsobí škodu. Kúpou a platbou súhlasíte s týmto licenčným dojednaním. Zasahovanie do kódu dodanej služby, jeho časti či akákoľvek úprava je zakázaná. V opačnom prípade autor nenesie žiadnu zodpovednosť a tiež povinnosť k akejkoľvek náprave. Autor si ďalej vyhradzuje právo úpravy tohto licenčného dojednaniaPlatba je jednorazová a sú v nej zahrnuté prípadné aktualizácie a pomoc pri štandardnej inštalácii. Pri kúpe pluginov nie je vopred známe, aké ďalšie pluginy systém kupujúceho používa, Predávajúci teda nemôže zaručiť korektné správanie na 100%. Plugin je otestovaný a pri štandardných podmienkach a inštalácii systému pre ktorý je určený negeneruje chyby. Zakúpením služby nevzniká automatický nárok na všetky ďalšie verzie, ani na dodatočnú úpravu softvéru ani iné zásahy do softvéru. V prípade nezlúčiteľnosti softvéru s inštaláciou Kupujúceho nevzniká nárok na vrátenie peňazí. Ďalšie šírenie softvéru je ZAKÁZANÉ! Zákon č. 618/2003 Zb. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a vyplývajúce zákony o porušovaní autorského práva.

IV. PLATENÉ SLUŽBY, PLATBY, REKLAMÁCIE

Ponuka a ceny uvádzané na eShope predajcu sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné, a to po dobu, kedy sú takto Predávajúcim v internetovom obchode ponúkané. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí Kupujúci. Ako cena pri uzavretí zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri službe v čase objednávania služby kupujúcim. Daňový doklad na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako dodací list. Kupujúci môže Službu prevziať zásadne až po jej úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu a Predávajúci následne nie je schopný zabezpečiť dodanie služby, vráti predávajúci bezodkladne plnenie Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá na zvolenom spôsobe ich vrátenie, nesmie však presiahnuť dobu 30 dní od okamihu, keď táto možnosť vznikla. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. Platby za objednanie služby je možné realizovať týmito spôsobmi:

  • vyžiadaním faktúry so splatnosťou 7-14 dní (pričom Kupujúci je povinný uhradiť čiastku tak, aby v deň splatnosti faktúry bola už pripísaná na účet Predávajúceho, inak sa Kupujúci ocitne v omeškaní)
  • kreditnou kartou cez platobnú online bránu Trust Pay

V bežných prípadoch (prevod na bankový účet, faktúra, kreditná karta) služby začíname realizovať do 24 hodín pracovného dňa od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. Pokiaľ sa jedná o vystavenú faktúru na splatnosť, služby začíname realizovať v rovnaký deň ako bola vystavená faktúra. Súčasťou dodávky je inštalácia/implementácia služby – prípadne Predávajúci oznámi postup inštalácie a implementácie, ak je treba alebo Kupujúci poskytne Predávajúcemu potrebné prístupy na vyžiadanie. Dodacia lehota začína plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Dodanie prebehne vo všetkých prípadoch formou elektronickej pošty (link na stiahnutie, súbor v prílohe, zverejnené hotové dielo a pod.).

V prípade pochybenia na strane predávajúceho, je kupujúci v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú kompenzáciu alebo zľavu z ceny, a to v lehote do 14 dní odo dňa pochybenia prevádzkovateľa, inak toto právo kupujúceho zaniká.

Akékoľvek fakturačné alebo platobné problémy pre kupujúcich je potrebné zasielať na e-mailovú adresu info@iprofil.sk. Podrobne popísať vzniknutý problém, ak je nutné tak pripojiť aj screenshot obrazovky užívateľa. Náš ekonomický team sa bude snažiť akýkoľvek takýto problém vzniknutý zo strany prevádzkovateľa odstrániť najneskôr do 14 dní od jeho nahlásenia.

Akékoľvek technické problémy pre kupujúcich je potrebné taktiež zasielať na e-mailovú adresu info@iprofil.sk. Podrobne popísať vzniknutý problém, ak je nutné tak pripojiť aj screenshot obrazovky kupujúceho. Náš realizačný team sa bude snažiť akýkoľvek technický problém vzniknutý zo strany prevádzkovateľa odstrániť najneskôr do 48 hodín od jeho nahlásenia.

Na softvér ponúkaný na stránkach SERVERA sa nevzťahuje ustanovenie odseku o možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Vrátenie tovaru je možné len u produktov s fyzickou distribúciou.

V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov pre projekt iProfil.sk

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom/Objednávkovom formulári na webovom sídle iProfil.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť iProfil.sk s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovensko, zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.123469/B, IČO: 51166305, DIČ: 2120617103, oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom/Objednávkovom formulári ako aj údaje o objednávkach registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v projekte iProfil.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Po zrušení registrácie/objednávky v projekte iProfil.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je Profil.sk s.r.o. povinná uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný Profil.sk s.r.o. informovať o ich zmene poštou na adresu sídla Profil.sk s.r.o., prípadne emailom na info@iprofil.sk. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom/Objednávkovom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s Profil.sk s.r.o. ako sú zmluvní reklamní partneri, IT správcovia databáz a pod.. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom/Objednávkovom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu. Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Profil.sk s.r.o. vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných Profil.sk s.r.o..

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58 272 172 – 3; 02/ 58 272 106
fax. č.: 02/ 58 272 170
e-mail: ba@soi.sk
podanie podnetu (na www.soi.sk)

VI. VYUŽÍVANIE COOKIES

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Na prevádzku našich webových stránok používame rôzne typy súborov cookie:

(a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a

(b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Reklama – Pomocou týchto súborov cookie môžeme dynamicky zobrazovať reklamy tretích strán na našich webových stránkach. Naše webové stránky tiež môžu obsahovať prvky, ktoré nastavujú súbory cookie za subjekty tretej strany, napr. tlačidlo „Like“ služby Facebook alebo tlačidlo „Tweet“ služby Twitter, či Google Plus a pod.

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách…

VII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

  • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@iprofil.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.